online winkel

jan 18, 2022
admin

Verdrag van WASHINGTON D. C. Met de WYANDOT op Januari 31, 1855

10 Stat., 1159.

Geratificeerd Febr. 20, 1855.

Uitgeroepen Tot MRT. 1, 1855.Artikelen van overeenkomst en overeenkomst, opgesteld en gesloten te Washington op de eenendertigste januari, duizend achthonderdvijftig, door George W. Manypenny, als commissaris van de kant van de Verenigde Staten, en de hierna genoemde chiefs en Afgevaardigden van de Wyandott stam of Indians, te weten:: Tan-roo-mee, Matthew Mudeator, John Hicks, Silas Armstrong, George J. Clark, en Joel Walker, zij zijn daartoe naar behoren gemachtigd door genoemde stam.

artikel I.

de Wyandott-Indianen zijn voldoende gevorderd in hun beschaving en wensen burgers te worden; het is hierbij overeengekomen en vastgelegd, dat hun organisatie, en hun betrekkingen met de Verenigde Staten als een Indiaanse stam ontbonden en beëindigd op de ratificatie van deze overeenkomst, behalve voor zover de verdere en tijdelijke voortzetting van hetzelfde kan noodzakelijk zijn bij de uitvoering van een aantal van de bepalingen in deze overeenkomst; en uit en na de datum van bekrachtiging, het zei Wyandott Indianen, en elk van hen, behalve zoals hierna bepaald, worden geacht en worden hierbij verklaard, om de burgers van de Verenigde Staten, in alle opzichten; en heeft recht op alle rechten, voorrechten en immuniteiten van dergelijke burgers; en is in alle opzichten onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten, en van het grondgebied van Kansas op dezelfde wijze als andere burgers van genoemd grondgebied; en de jurisdictie van de Verenigde Staten en van genoemd grondgebied, zal worden uitgebreid over de Wyandott land op dezelfde wijze als over andere delen van genoemd grondgebied. Maar degenen van de genoemde Indianen die dit wensen en dienovereenkomstig verzoeken, aan de commissarissen hierna voorzien, zullen worden vrijgesteld van de onmiddellijke werking van de voorgaande bepalingen, uitbreiding van het burgerschap aan de Wyandott Indianen, en zal hebben voortgezet om hen de bijstand en bescherming van de Verenigde Staten, en een Indiase agent in hun nabijheid, voor een beperkte periode of perioden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, als zal worden bepaald door de Commissaris van Indian Affairs; en bij het verstrijken van deze periode of perioden, zal de genoemde vrijstelling, bescherming en bijstand ophouden; en genoemde personen zullen dan ook burgers van de Verenigde Staten worden, met alle rechten en privileges, en onderworpen aan de verplichtingen, hierboven vermeld en gedefinieerd.

ARTIKEL II.De Wyandott Nation geeft hierbij al hun rechten, titels en belangen af aan de Verenigde Staten en aan de landstreek situate in the fork of the Missouri and Kansas Rivers, die door hen van de Delaware Indianen werd gekocht, bij een overeenkomst gedateerd op de veertiende dag van December, duizend achthonderdveertig-drieënveertig, en bekrachtigd bij een gezamenlijke resolutie van het Congres goedgekeurd vijfentwintigste juli, duizend achthonderdveertig, het doel van deze overdracht is, dat de genoemde landen zullen worden onderverdeeld, toegewezen, en revised ,by patent, in fee-simple, op de wijze hierna voorzien, aan de individuen en de leden van de Wyandott natie, in verscheidene; behalve als volgt, namelijk: het gedeelte nu ingesloten en gebruikt als een openbare begraafplaats, zal permanent worden gereserveerd en toegeëigend voor dat doel; twee hectare, om de kerk-gebouw van de Methodist Episcopale Kerk, en de huidige begraven-grond daarmee verbonden, zijn hierbij gereserveerd, verleend, en overgebracht naar die kerk; en twee hectare, om de kerk-gebouw van de Methodist Episcopal Church South omvatten, worden hierbij gereserveerd, verleend, en overgebracht naar genoemde kerk. Vier acres, aan en grenzend aan de wyandott ferry, over en in de buurt van de monding van de Kansas River, zal ook worden gereserveerd, en, samen met de rechten van de Wyandotts in genoemde ferry zal worden verkocht aan de hoogste bieder, onder de Wyandott mensen, en de opbrengst van de verkoop betaald over aan de Wyandotts. Op de betaling van de aankoop-geld in volledige, een goede en voldoende titel te worden verzekerd en overgebracht aan de koper, door patent front de Verenigde Staten.

artikel III.

zodra dit mogelijk is na de bekrachtiging van deze overeenkomst, laten de Verenigde Staten de in het vorige artikel afgestane grond onderzoeken in secties, half en kwart secties, die overeenstemmen met de openbare enquêtes op het grondgebied van Kansas; en drie commissarissen zullen worden benoemd een door de Verenigde Staten, en twee door de Wyandott council, wiens taak het zal zijn om eventuele aanvullende onderzoeken te laten doen die nodig kunnen zijn, en om een eerlijke en rechtvaardige verdeling en verdeling van de genoemde landen te maken onder alle individuen en leden van de Wyandott stam; zodat die toegewezen aan of voor elk zal, zo dicht mogelijk, gelijk zijn in hoeveelheid, en ook in waarde, ongeacht de verbeteringen daarop; en de verdeling en toewijzing van de gronden zal zodanig worden gemaakt dat de huizen en, voor zover mogelijk, de andere verbeteringen van elke persoon of familie worden opgenomen; in een zo regelmatig en compact mogelijke vorm zijn, en die voor elke afzonderlijke familie geheel omvatten. Het oordeel en de beslissing van genoemde commissarissen, over alle vragen in verband met de verdeling en toewijzing van genoemde landen, zijn definitief.

na voltooiing van de verdeling en toewijzing van de gronden zoals hierboven vermeld, zullen deze commissarissen een tabel en een schema opstellen, waarin de aan elk gezin of individu toegewezen gronden en de hoeveelheid daarvan worden vermeld. Zij zullen ook zorgvuldig voorbereide vuisten van alle individuen en leden van de Wyandott stam die van elk afzonderlijk gezin samen worden geregeld die lijsten zal vertonen, afzonderlijk, eerst, die families waarvan de hoofden van de commissarissen, na het nodige onderzoek en overweging, zal worden voldaan voldoende intelligent, bekwaam, en voorzichtig zijn om hun zaken en belangen te controleren en te beheren, en ook alle personen zonder families.

ten tweede, de gezinnen waarvan de hoofden niet bekwaam en fatsoenlijk zijn om hun deel van het geld te dragen dat krachtens deze overeenkomst verschuldigd is, en ten derde, de wezen, idioten of krankzinnigen. Nauwkeurige afschriften van de lijsten van de tweede en derde van de bovengenoemde klassen, worden door de commissarissen aan de Raad Wyandott verstrekt; waarop zei raad overgaan tot het aanstellen of aanwijzen van de juiste persoon of personen om erkend te worden als de vertegenwoordigers van die van de tweede klasse, voor het doel van ontvangst en een goed gebruik van de bedragen, van geld opeisbaar of voor hen, zoals hierna bepaald, en ook degenen die zijn belast met de voogdij van de personen van de derde klasse, en het gezag over en het beheer van hun rechten en belangen; de genoemde handelingen of werkzaamheden van de raad, naar behoren gewaarmerkt, om te worden doorgestuurd naar de Commissaris van Indiaanse Zaken, en gedeponeerd in zijn kantoor; en hetzelfde zal jaarlijks door de genoemde raad worden herzien, totdat de laatste tranche van de gelden die krachtens deze overeenkomst aan de Wyandotts verschuldigd zijn, is betaald, en de wijzigingen die daarin worden aangebracht als gevolg van ongevallen of anderszins noodzakelijk worden; deze herzieningen en wijzigingen, naar behoren gewaarmerkt ,moeten worden meegedeeld aan, en onder voorbehoud van de goedkeuring van, de Commissioner of Indian Affairs.

genoemde commissarissen stellen eveneens een lijst op van alle personen en families onder de Wyandott-bevolking die een verzoek kunnen indienen om tijdelijk te worden vrijgesteld van het staatsburgerschap en om voortgezette bescherming en bijstand van de Verenigde Staten en een Indiase agent, zoals bepaald in het eerste artikel van deze overeenkomst. De agent door en door wie deze bescherming en bijstand moet worden verleend, wordt aangewezen door de Commissioner of Indian Affairs.De genoemde plat en schedule, alsmede lijsten van personen, naar behoren gewaarmerkt door de commissioners, worden doorgezonden aan de Commissioner of Indian Affairs en in zijn kantoor gedeponeerd, en kopieën van die plat en schedule en van de lijst van personen die tijdelijk zijn vrijgesteld van het staatsburgerschap en recht hebben op voortdurende bescherming en bijstand van de Verenigde Staten en een door de commissioners naar behoren geattesteerde Indiase agent, worden door hen gedeponeerd in elk van de kantoren van de secretary of the Territory of Kansas en de clerk van de county waar de wyandott lands gelegen zijn.Na ontvangst, door de Commissioner of Indian Affairs, van de plat and schedule, lists of persons, en van de eerste handelingen van de Wyandott council, genoemd in het volgende voorgaande artikel, worden octrooien verleend door het General Land-Office van de Verenigde Staten, Onder advies van de Commissioner of Indian Affairs, aan de individuen van de Wyandott-stam, voor de grond die hun hoofdelijk is toegewezen, zoals bepaald in het derde artikel van deze overeenkomst, op de volgende wijze:: Aan die gemeld door de commissarissen om bevoegd te zijn om te worden belast met de controle en het beheer van hun zaken en belangen, zullen de octrooien een absolute en onvoorwaardelijke subsidie in fee-simple bevatten; en zal aan hen worden geleverd door de Commissaris van Indiase zaken, zodra ze kunnen worden voorbereid en geregistreerd in de Algemene Land-Office: maar aan degenen die niet zo bevoegd zijn, zullen de octrooien een uitdrukkelijke voorwaarde bevatten, dat de gronden niet worden verkocht of vervreemd voor een periode van vijf jaar; en niet dan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de President van de Verenigde Staten eerst verkregen; en de genoemde octrooien kunnen worden ingehouden door de Commissaris van Indiase zaken, zolang, naar zijn oordeel, hun zo ingehouden kan worden gemaakt om gunstig te werken op de aard en het gedrag van de individuen die het recht op hen.

geen van de aldus aan de Wyandotts toe te wijzen en geoctrooieerde gronden is aan belasting onderworpen gedurende een periode van vijf jaar vanaf en na de organisatie van een deelstaatregering over het grondgebied waar zij wonen; en die van de incompetente klassen zullen niet worden aliened of vrijgelaten voor een langere periode dan twee jaar, en zullen worden vrijgesteld van heffing, verkoop, of verbeurdverklaring, totdat anders bepaald door de wetgeving van de staat, met de instemming van het Congres.

artikel V.

onbaatzuchtige personen, ten hoogste drie, worden door de commissioner of Indian Affairs benoemd om een rechtvaardige en eerlijke beoordeling te maken van de pastorie huizen en andere daarmee samenhangende verbeteringen, op de Wyandott lands, behorend tot de Methodist Episcopal Church, en de Methodist Episcopal Church South, waarvan de bedragen taxaties worden betaald aan de genoemde kerken, respectievelijk, door de persoon of individuen van de Wyandott stam, aan wie de gronden waarop genoemde huizen en verbeteringen zijn, zijn toegewezen onder de bepalingen van deze overeenkomst; deze betalingen moeten worden gedaan binnen een redelijke termijn, in een of meer termijnen, te bepalen door genoemde taxateurs; en totdat volledig gedaan, geen octrooi of ander bewijs van de eigendom van de gronden zo toegewezen aan genoemde individu of individuen, zal worden afgegeven of gegeven aan hen.

ARTIKEL VI.

De Wyandott Natie hierbij afstaan, en het vrijgeven van de Verenigde Staten van al hun rechten en aanspraken op lijfrente, de school gelden, smid vestigingen, hulp en materialen, de werkgelegenheid van een agent voor hun welzijn, of een ander object of ding, van een nationaal karakter, en van de bepalingen en garanties van dat karakter, voorzien of worden opgenomen in vroegere verdragen, alsmede van alle andere claims of eisen dan ook, als een natie, voortvloeien uit een verdrag of transactie tussen hen en de Regering van de Verenigde Staten; in overweging van welke vrijlating en afstand, komen de Verenigde Staten hierbij overeen om te betalen aan de Wyandott natie, de som van drie honderd en tachtig duizend dollar, gelijkelijk worden verdeeld en betaald aan alle individuen en leden van de genoemde natie, in drie jaarlijkse termijnen, te betalen in de maanden oktober, beginnend met het huidige jaar; de aandelen van de gezinnen waarvan de hoofden van de commissarissen zullen hebben besloten niet bekwaam of fatsoenlijke personen om dezelfde te ontvangen, en die van wezen, idioten, en krankzinnige personen, te betalen en te voldoen voor door de personen aangewezen of benoemd door de Wyandott council op te treden als hun vertegenwoordigers en voogden.

het gedeelte van de lijfrente dat krachtens het Verdrag van duizend achthonderd2enveertig is opgebouwd en niet kan worden betaald op de datum van betaling van de eerste van de bovengenoemde termijnen, wordt vervolgens aan de Wyandotts betaald en wordt volledig en definitief kwijtgescholden.

ARTIKEL VII.

de som van honderdduizend dollar, belegd op grond van het Verdrag van duizend achthonderdvijftig, tezamen met de eventuele accumulatie van genoemde hoofdsom, wordt aan de Wyandotts overgemaakt, op dezelfde wijze als de driehonderdtachtig duizend dollar genoemd in het volgende voorgaande artikel, doch in twee gelijke jaarlijkse termijnen, te rekenen vanaf een jaar na de betaling van de laatste tranche van genoemd bovengenoemd bedrag. In de tussentijd zal de rente op het genoemde belegde fonds, en op elke accumulatie daarvan, samen met het bedrag dat zal worden gerealiseerd uit de beschikking van de veerboot en de daarmee verbonden grond, waarvan de verkoop is voorzien in het tweede artikel van deze overeenkomst, worden betaald aan de Wyandott council, en toegepast en besteed, door regelmatige toe-eigening van de wetgevende commissie van de Wyandott Nation, voor de ondersteuning van scholen, en voor andere doeleinden van een strikt nationaal of openbaar karakter.

ARTIKEL VIII.

de personen die moeten worden opgenomen in de verdeling van de grond en het geld, te verdelen en te betalen krachtens de bepalingen van deze overeenkomst, zijn slechts die personen die op de datum van bekrachtiging van deze overeenkomst daadwerkelijk lid zijn van de Wyandott Nation, hun erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers, en die gerechtigd zijn te delen in de eigendommen en fondsen van die natie, overeenkomstig de wetten, gebruiken en gebruiken daarvan.

ARTIKEL IX.

er is bepaald en overeengekomen, dat elk van de individuen, aan wie voorbehouden werden verleend bij het veertiende artikel van het Verdrag van 17 maart, duizend achthonderdzeertig tweeënveertig, of hun erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers, shah wordt toegestaan om dit voorbehoud te selecteren en te lokaliseren, op elk Regeringsland ten westen van de staten Missouri en Iowa, onder voorbehoud van pre-emption en settlement, genoemde voorbehouden te worden geoctrooieerd door de Verenigde Staten, in naam van de reservees, zo spoedig mogelijk na de selecties zijn gemaakt; en de reservehouders, hun erfgenamen of juiste vertegenwoordigers, hebben het onbeperkte recht om te verkopen en over te brengen, wanneer zij gepast achten; maar, in gevallen waarin een van deze reservees niet voldoende voorzichtig en bekwaam zijn om hun zaken te beheren op een juiste manier, die zal worden bepaald door de Wyandott council, of wanneer een van hen zijn overleden, waardoor minderjarige erfgenamen, de genoemde Raad benoemt fatsoenlijke en discrete personen om te handelen voor dergelijke onbekwame personen en minderjarige erfgenamen in de verkoop van de reservaten, en de voogdij en het beheer van de opbrengst daarvan de personen zo aangewezen, om volledige bevoegdheid te verkopen en te vervreemden van de reservaten in dergelijke gevallen, en te maken en uit te voeren een goede en geldige titel ervan.

de selecties van genoemde voorbehouden worden, zodra ze worden gemeld aan de Landmeter-generaal van het district waar ze worden gemaakt, op de township plats geregistreerd en onverwijld gemeld aan de Commissaris van het General Land-Office, en patenten verleend aan de reservees, dienovereenkomstig. En elke selectie van, schikking op, of aanspraak maken op, grond opgenomen in een van genoemde reserveringen, gemaakt door een andere persoon of personen, nadat dezelfde zal zijn geselecteerd door de reservees, hun erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers, is nietig.

artikel X.

het is uitdrukkelijk begrepen dat alle kosten in verband met de indeling en toewijzing van de Wyandott-gronden, als bedoeld in het derde artikel, of met enige andere maatregel of procedure, die nodig is om de bepalingen van deze overeenkomst uit te voeren, door de Wyandotts worden gedragen en gedragen, met uitzondering van de kosten van de survey of the lands in sections, half and quarter sections, de uitgifte van de octrooien, en de tewerkstelling van de door de Verenigde Staten aan te stellen commissioner, die door de Verenigde Staten worden betaald.

ARTIKEL XI.

deze akte is voor de overeenkomstsluitende partijen verplicht telkens wanneer deze door de President en de Senaat van de Verenigde Staten wordt bekrachtigd.In een getuigenis waarvan de genoemde George W. Manypenny, commissaris zoals hierboven vermeld, en de genoemde chiefs en Afgevaardigden van de Wyandott stam of Indians, hun handen en zegels hebben gezet, op de plaats en op de dag en het jaar die hiervoor zijn geschreven.

Geo. W. Manypenny,

Tan-roo-mee, zijn x-teken.

Mathew Mudeater,

John Hicks, zijn X mark.

Silas Armstrong,

Geo. J. Clark,

Joel Walker,

geëxecuteerd in aanwezigheid van

A. Cumming, superintendent Indian affairs,

Robert S. Neighbors, special agent,

Will. P. Ross, Cherokee afgevaardigde,

J. T. Cochrane.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.